ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2017 ޢާންމުކޮށްފި


13-03-2018ތާރީޙް: 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަންގެ 2017 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާ، މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްމު ކޮށްފިއެވެ.

މި ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގެ http://www.hrcm.org.mv/publications/annualreports/AnnualReport2017.pdf މި މެދުވެރިކޮށް ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.