ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާ ބައްދަލުކޮށްފި


ތާރީޙް: 26-11-2017

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްއާ 23 ނޮވެމްބަރ 2017ގައި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

މިބައްދަވުމުގެ މަޤްސަދަކީ އާންމުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްއާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ދެ މުއައްސަސާގެ ކަމާބެހޭ ޕޮލިސީ ލެވެލްގެ ބޭފުޅުންނާއެކު މަޝްވަރާކުރުމެވެ.