ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕަބްލިކް ސްޕީކިންގް ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި


26-10-2017ތާރީޙް: 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 25 އޮކްޓޯބަރ 2017ގައި ޕަބްލިކް ސްޕީކިންގގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ.
މިސެޝަނުގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމެވެ. މިސެޝަންގައި ކޮމިޝަނުގެ 20 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ސެޝަން ނަންގަވައި ދެއްވީ ޕަބްލިކް ސްޕީކްގގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް މަސްޢޫދު ޢަލީއެވެ.