Human Rights Commission of the Maldives

ޚަބަރު


ތާރީޚްސުރުހީ
20-10-2021ކ.ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޖަލަކީ މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ކުދިން ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައެޅުން
19-10-2021ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެންޓި-ޓޯޗަރ ގާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި
13-10-2021ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
13-10-2021ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ ބައެއް އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި
12-10-2021ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފި
10-10-2021ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި
06-10-2021 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފި
05-10-2021ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
15-2-2021ޔޫއެންއޯޑީސީން އެޗްއާރުސީއެމްއާއި ބައްދަލުކޮށްފި
25-12-2020އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްގެ މެންބަރުން އައްޑު ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން
12345678910...