ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published DateTitle
12-10-2017ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް 2017
12-05-2017ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން މާފުށި ޖަލަށް މޮނިޓަރިންގގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކޮއްފި
12-03-2017 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް
11-26-2017ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާ ބައްދަލުކޮށްފި
11-25-2017ނޫސްބަޔާން - PR-10/2017 - އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަހުގެ ބަޔާން
11-19-2017ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް މޮނިޓަރިންގގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކޮއްފި
11-19-2017ނޫސްބަޔާން - PR-09/2017 - ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހުގެ ބަޔާން
11-13-2017އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނާއި ބެހޭގޮތުން އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި
11-08-2017ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ މައިގްރޭޝަންއާ ބައްދަލުކޮށްފި
10-30-2017ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ހުޅުމާޅެ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި
10-26-2017ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕަބްލިކް ސްޕީކިންގް ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި
10-26-2017ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހިބަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
10-19-2017އެން.ޕީ.އެމްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2016 އާންމުކޮށްފި
10-19-2017ނޫސްބަޔާން - PR-08/2017
10-18-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާ ބައްދަލުކޮށްފި
10-18-2017ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރައްވާ ޒިޔާރަތުގައި މުއައްސަސާތަކާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައިފި
10-15-2017ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު، އެންސްޕާ އަދި އެސް.ޓީ.އޯއާއި ބައްދަލުކޮށްފި
10-15-2017ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީހަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި
10-11-2017ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ފިޔަވަތިއަށް މޮނިޓަރިންގގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކޮއްފި
10-01-2017ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދޮށީއުމުރުގެ މީހުންގެ ދުވަސްގެ ބަޔާން
12345678910...