ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published DateTitle
5-13-2018ބޫޓާންގެ ތިންޕޫގައި ބޭއްވުނު ސައިވެކްގެ ޕްރީ-ޓެކްނިކަލް އިވެންޓްސްގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްއިންބައިވެރިވެއްޖެ
5-10-2018ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް 2018
4-29-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ކ.މާފުށި ޖަލުގެ ރިމާންޑް ޔުނިޓަށް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
4-26-2018އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްއިން އެން.ޖީ.އޯ ފޯރަމް ބާއްވައިފި
4-17-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން މ. މުލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
4-11-2018ނޭޕާލްގެ ކަތަމަންޑޫގައި ބޭއްވުނު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
4-07-2018ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޞިއްޙަތު ދުވަސް 2018
3-27-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ތ. ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
3-21-2018މަތީ ސާނަވީއަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވައިފި
3-13-2018އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2017 ޢާންމުކޮށްފި
3-12-2018ޚަބަރު
3-08-2018ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 2018
3-08-2018އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނައް އިތުރު އިނާޔަތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި.
3-05-2018އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބޭސިކް އޮންލައިން ސެޝަނުގެ ޕްރޮގްރާމް އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް އިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި
2-27-2018ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާ އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި
2-22-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އީ.ޔޫގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކޮށްފި
2-22-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އޯ.އެޗް.ސީ.އެޗް.އާރއާ ބައްދަލުކޮށްފި
2-21-2018ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފި
2-18-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ބައްދަލުކޮށްފި
2-15-20182018 ފެބްރުއަރީ 15ގައި ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި ބޭއްވުނު ކެނޭޑިއަން ފަންޑް ފޯ ލޯކަލް އިނީޝިއޭޓިވްސްގެ ވަށްމޭޒު ޖަލްސާގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
12345678910...