ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published DateTitle
9-06-2018ސޯލްގައި ކުރިޔަށްދާ ގަންރީގެ ހާއްސަ ސެޝަން އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ އާސެމްގެ ތިންވަނަ ކޮންފަރެންސްގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
8-30-2018ނޫސްބަޔާން - PR-07/2018
8-06-2018އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
8-05-2018ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނާއި ބެހޭފަރާތްތަކާއެކު އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން ބައްދަލުކޮށްފި
8-05-2018އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެންޓި-ޓޯޗަރ އަހަރީ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށްފި
7-19-2018އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއެކު ބައްދަލުކޮށްފި
7-11-2018ނޫސްބަޔާން - PR-06/2018
7-08-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ކެޕޭސިޓީ އެސެސްމެންޓްގެ ފޮލޯއަޕް އެއް ހަދައިފި
7-08-2018މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕޯޓަލް ގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ދަޢުލަތުގެ މުޢައްސަސާތަކަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި
7-04-2018އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ބައްދަލުކޮށްފި
6-19-2018އައްޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދިރާސާއެއް ފަށަނީ
5-13-2018ބޫޓާންގެ ތިންޕޫގައި ބޭއްވުނު ސައިވެކްގެ ޕްރީ-ޓެކްނިކަލް އިވެންޓްސްގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްއިންބައިވެރިވެއްޖެ
5-10-2018ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް 2018
4-29-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ކ.މާފުށި ޖަލުގެ ރިމާންޑް ޔުނިޓަށް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
4-26-2018އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްއިން އެން.ޖީ.އޯ ފޯރަމް ބާއްވައިފި
4-17-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން މ. މުލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
4-11-2018ނޭޕާލްގެ ކަތަމަންޑޫގައި ބޭއްވުނު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
4-07-2018ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޞިއްޙަތު ދުވަސް 2018
3-27-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ތ. ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
3-21-2018މަތީ ސާނަވީއަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވައިފި
12345678910...