ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published DateTitle
5-21-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
5-10-2019ޤައުމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް 2019
4-30-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
4-29-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ބައްދަލުކޮށްފި
4-25-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން މާލެ ޖަލަށް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
4-07-2019ނޫސްބަޔާން - PR-05/2019
4-05-2019ނޫސްބަޔާން - PR-04/2019
4-03-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމާގުޅިގެންދެވޭ ޗުއްޓީއަށް ބަދަލުގެނެސްފި
3-25-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
3-25-2019އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާފަރާތްތަކަށް ކުރާ އިލްތިމާސް
3-11-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށްފި
3-11-2019ޝަރީޢަތް ނުނިމި ލަސްވާކަމަށް ބުނެ އެޗް.އާރް.ސީ އެމް އަށް 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ
3-08-2019ނޫސްބަޔާން - PR-02/2019
3-05-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2018 ޢާންމުކޮށްފި
3-05-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
3-04-2019ނޫސްބަޔާން - PR-01/2019
2-05-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިންތިލަފުށި އަހުލުވެރި މަރުކަޒަށްޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
2-05-2019ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި ވީގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުގެ ޚުލާސާ ޢާންމުކުރުން
2-04-2019ރ. މަޑުއްވަރީގައި އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ ކައިރިން ފައިބަރުގެ މަސައްކަތްކުރާތީ އާންމުންގެ ސިއްޙަތަށް ގެއްލުންވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީގާ ގުޅޭ
1-24-2019ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ބައްދަލުކޮށްފި
12345678910...