ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published DateTitle
3-13-2018އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2017 ޢާންމުކޮށްފި
3-12-2018ޚަބަރު
3-08-2018ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 2018
3-08-2018އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނައް އިތުރު އިނާޔަތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި.
3-05-2018އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބޭސިކް އޮންލައިން ސެޝަނުގެ ޕްރޮގްރާމް އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް އިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި
2-27-2018ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާ އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި
2-22-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އީ.ޔޫގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކޮށްފި
2-22-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އޯ.އެޗް.ސީ.އެޗް.އާރއާ ބައްދަލުކޮށްފި
2-21-2018ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފި
2-18-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ބައްދަލުކޮށްފި
2-15-20182018 ފެބްރުއަރީ 15ގައި ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި ބޭއްވުނު ކެނޭޑިއަން ފަންޑް ފޯ ލޯކަލް އިނީޝިއޭޓިވްސްގެ ވަށްމޭޒު ޖަލްސާގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
2-07-2018ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 3 ފަރާތެއްގެ ހާލަތު ކޮމިޝަނުން ބަލައިފި
2-05-2018ނޫސްބަޔާން - PR-02/2018
1-23-2018ނޫސްބަޔާން - PR-01/2018
1-18-2018އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާ ބައްދަލުކޮށްފި
1-18-2018އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްގެ އެން.ޖީ.އޯ ނެޓްވާރކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
12-27-2017ޔުނިސެފްގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ކޮމިޝަން ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
12-25-2017ޕޮލިސް އެކަޑަމީއިން ދ. ވާނީގައި ކުރިއަށްގެންދާ 29 ވަނަ ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ސެޝަންތަކެއް ނަގައިދެނީ
12-18-2017އިންޓަރނޭޝަނަލް މައިގްރަންޓްސް ޑޭ 2017
12-10-2017ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް 2017
12345678910...