ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published DateTitle
11-13-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ޝެޑޯ ރިޕޯޓް ކެޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި
11-08-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ކ. މާފުށީ ޖަލަށް ތީމެޓިކް (ޞިއްޙީ ދާއިރާ) ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
10-31-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
10-22-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
10-18-2018އިސްތަންބުލްގައި ކުރިޔަށްދާ އޯ.އައި.ސީގެ ސެމިނަރގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
10-04-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއާ ބައްދަލުކޮށްފި
10-04-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ކާޑް އިފްތިތާޙްކޮށްފި
10-04-20182018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގެ އޮބްޒާވޭޝަން ރިޕޯޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ އާއްމުކޮށްފި
9-30-2018ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ދުވަސް 2018
9-24-2018ނޫސްބަޔާން - PR-09/2018
9-22-2018ނޫސްބަޔާން - PR-08/2018
9-20-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އޭޝީއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމްގެ 23 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ އަދި ހަމަހަމަކަމާގުޅޭގޮތުން ކުރިޔަށްދާ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ
9-06-2018ސޯލްގައި ކުރިޔަށްދާ ގަންރީގެ ހާއްސަ ސެޝަން އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ އާސެމްގެ ތިންވަނަ ކޮންފަރެންސްގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
8-30-2018ނޫސްބަޔާން - PR-07/2018
8-06-2018އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
8-05-2018ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނާއި ބެހޭފަރާތްތަކާއެކު އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން ބައްދަލުކޮށްފި
8-05-2018އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެންޓި-ޓޯޗަރ އަހަރީ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށްފި
7-19-2018އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއެކު ބައްދަލުކޮށްފި
7-11-2018ނޫސްބަޔާން - PR-06/2018
7-08-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ކެޕޭސިޓީ އެސެސްމެންޓްގެ ފޮލޯއަޕް އެއް ހަދައިފި
12345678910...