ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published DateTitle
12-18-2019ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހިޖުރަވެރިންގެ ދުވަސް 2019
12-15-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަތިއަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
12-03-2019ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް
11-28-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
11-25-2019އަންހެނުންނަށްކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަސް 2019
11-19-2019ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސް 2019
11-14-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން "އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ޕްރެޓެކްޝަން އޮފް ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ މައިގްރަންޓް ވޮރކާސް"ގައި ބައިވެރިވެއްޖެ
11-14-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން "ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ހިއުމެނިޓޭރިއަން ލޯ"ގައި ބައިވެރިވެއްޖެ
11-07-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކ. މާފުށީ ޖަލަށް ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
10-01-2019ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދޮށީއުމުރުގެ މީހުންގެ ދުވަސް 2019
9-24-2019މާލޭ ޖަލު އެނެކްސް ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
9-05-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 'އޭޝީއަން ޕެސިފިކް ފޯރަމް އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް'ގެ 24 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެއްޖެ
9-05-20192019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒް މުބާރާތް އިސްކަންދަރު ސްކޫލްއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި
9-01-20192019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒް މުބާރާތް ފަށައިފި
8-29-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ކ. ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
8-01-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށްފި
7-17-2019"ދަ ރައިޓް ސައިޑް އޮފް ލައިފް ސަރވޭ" އާގުޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
7-14-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއާއި ހުޅުމާލޭ ހާފްވޭ ހައުސްގެ އިސްފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށްފި
7-14-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށްފި
7-14-2019ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުއްޓާ ގެއްލިފައިވާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ޙިއްޞާކޮށްފި
12345678910...