ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published DateTitle
11-07-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކ. މާފުށީ ޖަލަށް ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
10-01-2019ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދޮށީއުމުރުގެ މީހުންގެ ދުވަސް 2019
9-24-2019މާލޭ ޖަލު އެނެކްސް ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
9-05-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 'އޭޝީއަން ޕެސިފިކް ފޯރަމް އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް'ގެ 24 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެއްޖެ
9-05-20192019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒް މުބާރާތް އިސްކަންދަރު ސްކޫލްއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި
9-01-20192019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒް މުބާރާތް ފަށައިފި
8-29-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ކ. ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
8-01-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށްފި
7-17-2019"ދަ ރައިޓް ސައިޑް އޮފް ލައިފް ސަރވޭ" އާގުޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
7-14-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއާއި ހުޅުމާލޭ ހާފްވޭ ހައުސްގެ އިސްފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށްފި
7-14-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށްފި
7-14-2019ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުއްޓާ ގެއްލިފައިވާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ޙިއްޞާކޮށްފި
7-07-20192014 އޮގަސްޓު 08 އިން ފެށިގެން އަޙްމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ ގެއްލިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިހާތަނަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ޙިއްޞާކޮށްފި
7-01-2019މ. މުލި އެޓޯލް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް ނަގައިދީފި
6-29-20192019 ޖޫން 18 ވަނަ ދުވަހު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުއްޓާ ގެއްލިފައިވާ ޝައިމް ޢަބްދުﷲ، (14 އަހަރު)ގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ޙިއްޞާކޮށްފި
6-25-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާ ބައްދަލުކޮށްފި
6-24-20192019 ޖޫން 20 ވަނަ ދުވަހު ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ޙިއްޞާކޮށްފި
6-11-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން މާލެ ޖަލަށް ކުރި ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް ޙިއްޞާކޮށްފި
5-29-2019ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓްއިން ނެރެފައިވާ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު 2019' ގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
5-26-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް ޙިއްޞާކޮށްފި
12345678910...