ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published DateTitle
3-11-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށްފި
3-11-2019ޝަރީޢަތް ނުނިމި ލަސްވާކަމަށް ބުނެ އެޗް.އާރް.ސީ އެމް އަށް 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ
3-08-2019ނޫސްބަޔާން - PR-02/2019
3-05-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2018 ޢާންމުކޮށްފި
3-05-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
3-04-2019ނޫސްބަޔާން - PR-01/2019
2-05-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިންތިލަފުށި އަހުލުވެރި މަރުކަޒަށްޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
2-05-2019ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި ވީގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުގެ ޚުލާސާ ޢާންމުކުރުން
2-04-2019ރ. މަޑުއްވަރީގައި އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ ކައިރިން ފައިބަރުގެ މަސައްކަތްކުރާތީ އާންމުންގެ ސިއްޙަތަށް ގެއްލުންވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީގާ ގުޅޭ
1-24-2019ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ބައްދަލުކޮށްފި
1-20-2019މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ބައްދަލުކޮށްފި
1-15-2019އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ބައްދަލުކޮށްފި
1-07-2019ޕޯސްޓް-މޯޓަމް ހެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ މިންގަނޑުތަކަކާއި މޮޑެލް ޕޯސްޓް-މޯޓަމް ރިޕޯޓް ފޯމު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން އެކުލަވާލައި، އާންމުކޮށްފި
1-02-2019ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފި
12-27-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ބައްދަލުކޮށްފި
12-25-2018ކޮމިޝަން އޮފް ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓްއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފި
12-18-2018ބައިނަލްއަޤްވާމީ "މައިގްރަންޓްސް ޑޭ" 2018
12-10-2018ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އާމިނަތު އީނާސް ދެއްވާ ޚިތާބު
12-10-2018އިސްތަންބުލްގައި ބޭއްވުނު މަހާސިންތާގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
12-10-2018ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިރާސާ މަސައްކަތެއް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންފަށަނީ
12345678910...