ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published DateTitle
8-10-2017މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގަމުންދާ މާރާމާރީއާއި ގޭންގު ކުށްތައް ހުއްޓުވުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން އިސްނަގައިގެން ގައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި
8-08-2017އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރާނެކަމުގެ އިޤްރާރުގައި 4 ކުންފުޏަކުން ސޮއިކޮށްފި
8-02-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާ ބައްދަލުކޮށްފި
7-25-2017ނޫސްބަޔާން - PR-07/2017
7-20-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
7-13-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ގ.އ ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނީޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
6-26-2017ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ދުވަސް 2017
5-10-2017ޤައުމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް 2017
5-03-2017ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް
4-09-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް ގެ ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީހުން އައްޑޫގެ ހަ ސްކޫލަކަށް ސްޓަޑީ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި
4-07-2017ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް 2017
4-04-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
3-16-2017މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާ އާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލުއި ފަސޭހަގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވައިފި
3-07-2017PR-1/2017 ނޫސްބަޔާން - ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެން ކުދިންގެ ދުވަސް 2017
2-22-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
2-21-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޖެންޑާރ އިކުއާލިޓީ ސެޝަންތަކެއް ނަގައިދޭން ފަށައިފި
2-12-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން މާލޭ ޖަލަށް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
1-29-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ޓްރެއިނިންގ އެއް ހިންގައިފި
1-29-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނީޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
1-19-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
12345678910...