ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published DateTitle
5-10-2017ޤައުމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް 2017
5-03-2017ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް
4-09-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް ގެ ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީހުން އައްޑޫގެ ހަ ސްކޫލަކަށް ސްޓަޑީ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި
4-07-2017ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް 2017
4-04-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
3-16-2017މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާ އާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލުއި ފަސޭހަގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވައިފި
3-07-2017PR-1/2017 ނޫސްބަޔާން - ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެން ކުދިންގެ ދުވަސް 2017
2-22-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
2-21-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޖެންޑާރ އިކުއާލިޓީ ސެޝަންތަކެއް ނަގައިދޭން ފަށައިފި
2-12-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން މާލޭ ޖަލަށް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
1-29-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ޓްރެއިނިންގ އެއް ހިންގައިފި
1-29-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނީޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
1-19-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
12-18-2016ބައިނަލްއަޤްވާމީ "މައިގްރަންޓްސް ޑޭ" 2016
12-13-2016ނޫސް ބަޔާން
12-10-2016ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް 2016
12-01-2016ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް
11-27-2016އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޓިވް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
11-24-2016އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްގެ ޔޫތް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑާރސް ކޭމްޕް 2016 ނިންމާލައިފި
11-24-2016އަންހެނުންނަށް ކުރާއަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަސް
12345678910...