ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published DateTitle
1-20-2019މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ބައްދަލުކޮށްފި
1-15-2019އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ބައްދަލުކޮށްފި
1-07-2019ޕޯސްޓް-މޯޓަމް ހެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ މިންގަނޑުތަކަކާއި މޮޑެލް ޕޯސްޓް-މޯޓަމް ރިޕޯޓް ފޯމު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން އެކުލަވާލައި، އާންމުކޮށްފި
1-02-2019ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފި
12-27-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ބައްދަލުކޮށްފި
12-25-2018ކޮމިޝަން އޮފް ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓްއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފި
12-18-2018ބައިނަލްއަޤްވާމީ "މައިގްރަންޓްސް ޑޭ" 2018
12-10-2018ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އާމިނަތު އީނާސް ދެއްވާ ޚިތާބު
12-10-2018އިސްތަންބުލްގައި ބޭއްވުނު މަހާސިންތާގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
12-10-2018ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިރާސާ މަސައްކަތެއް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންފަށަނީ
12-03-2018ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް 2018
11-27-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ޝެޑޯ ރިޕޯޓާބެހޭގޮތުން ކެޓް ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮށްފި
11-25-2018އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަސް 2018
11-21-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ހާފްވޭ ހައުސްއަށް ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
11-19-2018ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސް
11-13-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ޝެޑޯ ރިޕޯޓް ކެޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި
11-08-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ކ. މާފުށީ ޖަލަށް ތީމެޓިކް (ޞިއްޙީ ދާއިރާ) ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
10-31-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
10-22-2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
10-18-2018އިސްތަންބުލްގައި ކުރިޔަށްދާ އޯ.އައި.ސީގެ ސެމިނަރގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
12345678910...