ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published DateTitle
10-19-2017އެން.ޕީ.އެމްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2016 އާންމުކޮށްފި
10-19-2017ނޫސްބަޔާން - PR-08/2017
10-18-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާ ބައްދަލުކޮށްފި
10-18-2017ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރައްވާ ޒިޔާރަތުގައި މުއައްސަސާތަކާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައިފި
10-15-2017ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު، އެންސްޕާ އަދި އެސް.ޓީ.އޯއާއި ބައްދަލުކޮށްފި
10-15-2017ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީހަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި
10-11-2017ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ފިޔަވަތިއަށް މޮނިޓަރިންގގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކޮއްފި
10-01-2017ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދޮށީއުމުރުގެ މީހުންގެ ދުވަސްގެ ބަޔާން
8-24-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ސ.ހިތަދޫ އަދި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
8-10-2017މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގަމުންދާ މާރާމާރީއާއި ގޭންގު ކުށްތައް ހުއްޓުވުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން އިސްނަގައިގެން ގައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި
8-08-2017އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރާނެކަމުގެ އިޤްރާރުގައި 4 ކުންފުޏަކުން ސޮއިކޮށްފި
8-02-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާ ބައްދަލުކޮށްފި
7-25-2017ނޫސްބަޔާން - PR-07/2017
7-20-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
7-13-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ގ.އ ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނީޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
6-26-2017ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ދުވަސް 2017
5-10-2017ޤައުމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް 2017
5-03-2017ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް
4-09-2017އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް ގެ ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީހުން އައްޑޫގެ ހަ ސްކޫލަކަށް ސްޓަޑީ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި
4-07-2017ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް 2017
12345678910...