ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 24-06-2015

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕޮޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް)ގެ ނަރުހުންނަށް ޓްރޭނިންގ ސެޝަންއެއް މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ. މިސެޝަންގައި އައިޖީއެމްއެޗް ގެ ޖުމްލަ 20 ނަރުހެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.


Published on 25-06-2015

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ.


Published on 24-06-2015

އެޗްއާރސީއެމް އިން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޓިވް ބައްދަލުވުމެއް މިމަހުގެ 23ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ.