ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 23-03-2014

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މިނިވަން އިންސާފުވެރި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤާއި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ޙައްޤު ފުރިހަމައަށް ލިބިދޭ އިންތިޚާބެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، 2014 މާރިޗް 22 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މަޖްލިސް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ދިޔައިރު ކޮމިޝަންގެ 56 އޮބްޒަރވަރުން، މާލޭގައާއި އަތޮޅުތެރޭގައި 24 ފޮށްޓެއްގެ ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ހިގަމުންދިޔަ ގޮތް ބެލުމަށް ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.


Published on 07-04-2014

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މަރުކަޒުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މި އެޕްރީލް 6 އިން 12 އަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.


Published on 01-04-2014

މިއަދުގެ 13:30 އަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރު ނެރުއްވާފައިވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚަބަރުފަތުރާ ބައެއް ވަޞީލަތްތަކުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާތީ، މި ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްއިޒް 2014 އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮންއެއަރ ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ކްއިޒް ހަފްތާއަކު 4 ދުވަހު އޮންއެއަރ ކުރާނެ އެވެ. މި ކްއިޒްގެ ރެކޯޑިންގ އޮންއެއަރ ކުރުން އަންނަ މެއި މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާއާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެ އެވެ.