ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 08-10-2018

23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ވަނަދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން އޮބްޒާވްކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓް އާއްމުކޮށްފިއެވެ.


Published on 22-10-2018

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް)އިން ކ.ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 21 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުވަނީ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފައެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ތަހުޤީގަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާއިރު އެމީހުންނާއި ދޭތެރޭ އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިނގާތޯބެލުމާއި ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ބައިތިއްބާފައިތިބޭ މީހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އިންސާނީ ހައްޤެއް ގެއްލޭފަދަކަމެއް ހިނގާތޯބަލައި، މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މީހުންގެ އާންމު ޙާލަތާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމެވެ.


Published on 18-10-2018

މިމަހުގެ 17 އަދި 18ގައި ތުރުކީގެ އިސްތަމްބުލްގައި ކުރިޔަށްދާ ސެމިނާ "އިސްލާމްއޮފޯބިއާ: އަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ވަޔޮލޭޝަން އެންޑް އަ ކޮންޓެންޕޮރަރީ މެނިފެސްޓޭޝަން އޮފް ރޭސިޒަމް" ގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ކާޑެއް އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. 'ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މަޢުލޫމާތުކާޑު'ގެ ނަމުގައި އިފްތިތާޙް ކުރި މި ކާޑުގެ މަޤްޞަދަކީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް