ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 20-10-2015

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސަސްއާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރުމުގެ މަޤްސަދަކީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސަސްއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރުމާއި އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ތަޢާރަފްވުމެވެ.


Published on 28-10-2015

އެޗްއާރސީއެމް އިން ލ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަތެއް މިއަދު ކޮށްފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތަކީ 2014ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ދައުލަތަށް ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުންތައް ތަންފީޛްވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތެކެވެ.


Published on 28-10-2015

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންނުން އެކި ސްކޫލްތަކުގައި ތާޢާރަފްކޮށްފައިވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުލަބްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޓީޗަރުންނަށް ދެ ދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ޖުމްލަ 3 އަތޮޅަކުން 9 ޓީޗަރަކާއި، މާލޭގެ 10 ސްކޫލަކުން 13ޓީޗަރަކު ބައިވެރިވާ މިޕްރޮގްރާމަކީ އައިއެފްއީއެސްގެ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.