ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 03-09-2014

މިނިވަން ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރ އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާ އަހްމަދު ރިލްވާން ޢަބްދުﷲ، ވީ ނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިގެން، އެ މައުލޫމާތު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ހިނދުން މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މި ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.


Published on 15-09-2014

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ހިއުމަން ރައިޓް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު (ޔޫ.ޕީ.އާރު) ރިޕޯޓް އ.ދ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.


Published on 14-09-2014

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ސިފަތަކާއި އަދަބުތަކުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުން އަޙުލުވެރިކުރުވައި ވެރިކަން ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުރުމުގެ ރޫޙް ދިރުވައި ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމުގެ އަސާސްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.

މިނިސްޓްރީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީންނާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުވައްސަސާތަކުގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލުންނާއި އަދި އެހެނިހެންވެސް އެފަދަ އިސްފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެންސިވިސް ސާވިސް ޓްރޭނިން އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިމަހުގެ 19ވަނަ ދުވަހު ހިއުމަން ރައިޓްސް ސެމިނާރެއް ބާއްވައިފިއެވެ.