ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 25-05-2015

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި އަމަންއަމާންކަމާއި ސުލްޙަވެރިކަމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަންކަމެވެ.


Published on 27-05-2015

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހަރ އެކްސެލެންސީ މިސް ރޮބީން މޫޑީ މިމަހުގެ 27ވަނަ ދުވަހު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.


Published on 27-05-2015

އެޗްއާރސީއެމް އިން އައްޑޫސިޓީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން/ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް މިމަހުގެ 27ވަނަ ދުވަހު މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ.

2015 ފެބްރުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު، ގިނަ ޒަޚަމްތަކަކާއެކު ނިޔާވެފައިވާ ވ.ރަކީދޫ މެރިންކޯނަރ މުޙައްމަދު އިބްތިހާލް ނިޔާވުމުގެކުރިން އަނިޔާލިބޭކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލާގައި އެއިދާރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ދަނީ ތަޙްޤީޤުކުރަމުންނެވެ.