ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 01-10-2014

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންގެ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދުވަސްވީމީހުންނަކީ އާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ފަރާތުން އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއްކަން ހަނދާންކޮށްދީ އެމީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ ރޫހު އާލާ ކުރުމެވެ.


Published on 13-10-2014

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ފަރުވާހޯދަމުންދާ ބަލިމީހުން ފެންވެރުމަށާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ސާފުފެން ލިބޭނެ ވަގުތީ އިންތިޒާމުތަކެއް މިހާރުން މިހާރަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު، މަރުކަޒުގެ ފެނުގެ މައްސަލައާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކުރު ރާސްތާ، މެދު ރާސްތާ އަދި ދިގު ރާސްތާގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ހާސިލުކުރަން އަމާޒުކުރާ ތާރީޚްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތަފްސީލް ޕްލޭނެއް، 2014 އޮކްޓޯބަރ 19ގެ 12:00ގެ ކުރިން ކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާއަށް ދަންނަވައި ޑިރެކްޓިވްއެއް މިއަދު ފޮނުވައިފިއެވެ.


Published on 02-10-2014

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ޓްރެއިނިންގ އެއްގައި ސިޑޯ ރިޕޯޓިންގ އާއި ބެހޭ ގޮތުން 2 ސެޝަން އެއް ނަގައި ދީފިއެވެ.

ޔޫޕީއާރ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގެމަތިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ހިންގާ މައްސަލައިގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުން މިއަދު ނިމިއްޖެއެވެ.