ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 13-11-2017

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް އެންޓި ޓޯޗަރގެ ޤާނޫނު (2013/13) އާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް 13 ނޮވެމްބަރ 2017ގައި ހިންގައިފިއެވެ. މިސެޝަނުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުރާއި އެންޓި-ޓޯޗަރ ޤާނޫނަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމެވެ.


Published on 19-11-2017

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ މެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކޮށް، ކުޑަކުދިންނަށްކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި އާންމު ފަރުދުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމެވެ. އަދި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ޢާއިލާތައް ތަޙައްމަލު ކުރަންޖެހިފައިވާ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ، އެފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި މުޖުތަމަޢުއާއި ދައުލަތުގެ ދައުރު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމެވެ.


Published on 19-11-2017

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް)އިން ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް 16 ނޮވެމްބަރ 2017 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފިއެވެ.