ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 06-08-2018

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު 2018 އޮގަސްޓު 6 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.


Published on 06-09-2018

މިމަހުގެ 4 އިން 7އަށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސޯލްގައި ކުރިޔަށްދާ ގްލޯބަލް އެލައިންސް އޮފް ނެޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޓްސް (ގަންރީ)ގެ ހާއްސަ ސެޝަން 2018 އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭގޮތުން އޭޝިއާ ޔޫރަޕް މީޓިންގ (އާސެމް)އިން ބާއްވާ ތިންވަނަ ކޮންފަރެންސްގައި..


Published on 30-08-2018

ޤައުމެއްގެ ދިމިޤްރާތީ ޙަޔާތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު ޙައްޤަކީ، ދައުލަތް ހިންގުމަށް ވެރިޔަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ސީދާކޮށް ބައިވެރިވެ، މިނިވަންކަމާ ހަމަހަމަކަމާއެކު ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުވުމެވެ. މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މި ޙައްޤު ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު އެތަންތަނުގައި އިސްލާހުކުރުމަށް ހުރިކަންކަމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުހިންމު ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން