ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 24-09-2019

މާލޭޖަލު އެނެކްސް (ރިމާންޑް ޖަލު)ގެ ޙާލަތު ބެލިބެލުމުން، މިތަން ބަންދުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން 2019 އެޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް އެންގުމުން 2019 އެޕްރީލް 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލޭ ޖަލު އެނެކްސް (ރިމާންޑް ޖަލު) ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށް


Published on 07-11-2019

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން ކ. މާފުށީ ޖަލަށް 2019 ނޮވެންބަރު 6 އިން 7 އަށް ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފިއެވެ.
މި ޒިޔާރަތުގެ މަޤްސަދަކީ ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛް ކުރަމުންދާ ޤައިދީންނާ ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނާ މެދު ޢަމަލު ކުރެވޭގޮތާއި، ތަނުގެ ޢާންމު


Published on 01-10-2019

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދޮށީއުމުރުގެ މީހުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކުބާދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ ދޮށީއުމުރުގެ މީހުންނަށް ފޮނުވަމެވެ. މި ދުވަސް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ދޮށީއުމުރުގެ މީހުން ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޙްލާސްތެރި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމާއި

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 2019 ސެޕްޓެމްބަރު 1 އިން 5 އަށް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވާ 'އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒް މުބާރާތް 2019' އިސްކަންދަރު ސްކޫލްއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.