ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 25-11-2019

ނޮވެމްބަރ 25 ވަނަ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް އަންހެނުންނަށްކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އަންހެނުންނާ މެދުކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާއި، އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާރުއަޅައި، އަންހެނުންނަށްކުރާ އަނިޔާއާ


Published on 03-12-2019

ޑިސެންބަރު 3 ވަނަ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތާމެދު މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވައި،


Published on 28-11-2019

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް 2019 ނޮވެންބަރު 28 ވަނަ ދުވަހު ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފިއެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށްކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޑަކުދިންނަށްކުރާ އަނިޔާއާ މެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކޮށް، ކުޑަކުދިންނަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ބާރުއެޅުމާއި އަނިޔާއިން ކުޑަކުދިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމެވެ.