ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 07-01-2019

ޕޯސްޓް-މޯޓަމް ހެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ މިންގަނޑުތަކަކާއި މޮޑެލް ޕޯސްޓް-މޯޓަމް ރިޕޯޓް ފޯމެއް އެކުލަވާލައި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން އާންމުކޮށްފިއެވެ. މި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 21 ވަނަ މާއްދާއިން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިދީފައިވާ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި،..


Published on 20-01-2019

ިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން 17 ޖަނަވަރީ 2019 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްސަދަކީ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ.


Published on 15-01-2019

އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދުއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން 10 ޖަނަވަރީ 2019 ވީ ދުވަހު ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކައްތެރިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތާބެހޭގޮތުން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއާ 31 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.