ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 11-05-2015

ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ، ދ.މާއެނބޫދޫ، ރޯޝަނީގެ، އަޙުމަދު ލިޝާން 2015 މެއި 10 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން، މިކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް މިކޮމިޝަނުން ދަނީ ތަޙުޤީޤުކުރަމުންނެވެ.


Published on 19-05-2015

އެޗްއާރސީއެމް އިން ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ.


Published on 12-05-2015

އެޗްއާރސީއެމް އިން ކ.ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް މިމަހުގެ 12ވަނަ ދުވަހު ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ.