ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 28-10-2015

އެޗްއާރސީއެމް އިން ލ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަތެއް މިއަދު ކޮށްފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތަކީ 2014ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ދައުލަތަށް ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުންތައް ތަންފީޛްވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތެކެވެ.


Published on 21-11-2015

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އެއްދުވަހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޭމްޕެއް މިމަހުގެ 21ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ.


Published on 18-11-2015

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކ.މާފުށީގައި ހުންނަ ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު (އީ.ޓީ.ސީ.ސީ)އަށް މިމަހުގެ 17ވަނަ ދުވަހު މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންނުން އެކި ސްކޫލްތަކުގައި ތާޢާރަފްކޮށްފައިވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުލަބްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޓީޗަރުންނަށް ދެ ދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ޖުމްލަ 3 އަތޮޅަކުން 9 ޓީޗަރަކާއި، މާލޭގެ 10 ސްކޫލަކުން 13ޓީޗަރަކު ބައިވެރިވާ މިޕްރޮގްރާމަކީ އައިއެފްއީއެސްގެ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.