ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 25-07-2016

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް މިއަދު އާއްމުކޮށްފިއެވެ. މި ރިޕޯޓަކީ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ 37 މާއްދާގެ (ށ) އިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އާއްމުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.


Published on 11-08-2016

9 އޯގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހު އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ. މިޒިޔާރަތުގެ މަޤްޞަދަކީ، މި ސެންޓަރުގައި ބަންދުގައި ތިބި ބިދޭސީންނާއި ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ޤައިދީންނާ މެދު އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިނގާތޯބެލުމާއި..


Published on 09-08-2016

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރާނެކަމުގެ އިޤްރާރެއްގައި މިއަދު 5 ކުންފުޏަކުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
މި ފަސް ކުންފުންޏަކީ އޫރިދޫ، ދިރާގް، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯ އެންޑް ކޮންޓްރޭކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ، ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަދި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯރގަނައިޒޭޝަންއެވެ.

17 ޖުލައި 2016 ވަނަ ދުވަހު އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްގެ އެން.ޕީ.އެމް އިން ސ. ހުޅުމީދޫ އަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ. މިޒިޔާރަތުގެ މަޤްސަދަކީ، ތަހުޤީގަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާއިރު އެމީހުންނާއި ދޭތެރޭ އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިނގާތޯބެލުމާއި ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ރާއްޖޭގައި..