ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 24-07-2014

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެންޓި ޓޯޗަރ އެކްޓްގެ ދަށުން ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އެނުއަލް ރިޕޯޓް ނެރެފިއެވެ.
މި ރިޕޯޓް މިހާރުވަނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހާއި ހިއްސާ ކޮށްފިއެވެ.


Published on 10-08-2014

ޖޫން 2014 އިން އޯގަސްޓް 2014 އަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިމުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސުކޫލްތަކެއްގެ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ގްރޭޑްތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން ގެންދެވުނު މުބާރާތެކެވެ.


Published on 10-08-2014

ކ.ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި އަމާންހިޔާއަށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް)ގެ ފަރާތުން 2014 އޯގަސްޓް 05 ވީ އަންގާރަދުވަހު ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.