ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 12-02-2017

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން މާލޭ ޖަލަށް 07 އަދި 09 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި މޮނީޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ.


Published on 22-02-2017

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 21 ފެބުރުއަރީ 2017 ގައި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފިއެވެ.


Published on 21-02-2017

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ވާނެ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ޖެންޑާރ އިކުއަލިޓީ ސެޝަންތަކެއް ނަގައިދިނުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފަށައިފިއެވެ.