ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 31-12-2014

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ގެންދަނީ މަދަނީ ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ އާއި، އެންމެހާ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާ އާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާއާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާގެ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް 1 އަދި އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް 2 މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީތަކުން ދިވެހި ދައުލަތް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ދައުލަތުން ތަންފީޒުކުރުމުން ގެންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.


Published on 27-01-2015

ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ހިޖްރަކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މަޝްވަރާ ފަހިކޮށްދިނުމަށް ސްވިޓްޒަލޭންޑްއާއި ނޯވޭއިން އުފައްދާފައިވާދަ ނަންސެން އިނިޝިއޭޓިވްގެ ބޭފުޅުން މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައިމިމަހުގެ 25ވަނަ ދުވަހު އެޗްއާރސީއެމް އާއިބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.


Published on 18-01-2015

އަންހެނުނަށް ކުރާ އެންމެހާ ނޭދެވޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާގެ ދަށުން ކޮމިޓީ އޮން އެލިމިނޭޝަން އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އެގެއިންސްޓް ވިމެން (ސީޑޯ ކޮމިޓީ) އަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ޝެޑޯ ރިޕޯޓް މިމަހުގެ 12ވަނަ ދުވަހު އެޗްއާރސީއެމްއިން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.