ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 05-09-2019

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 2019 ސެޕްޓެމްބަރު 1 އިން 5 އަށް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވާ 'އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒް މުބާރާތް 2019' އިސްކަންދަރު ސްކޫލްއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.


Published on 01-10-2019

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދޮށީއުމުރުގެ މީހުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކުބާދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ ދޮށީއުމުރުގެ މީހުންނަށް ފޮނުވަމެވެ. މި ދުވަސް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ދޮށީއުމުރުގެ މީހުން ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޙްލާސްތެރި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމާއި


Published on 24-09-2019

މާލޭޖަލު އެނެކްސް (ރިމާންޑް ޖަލު)ގެ ޙާލަތު ބެލިބެލުމުން، މިތަން ބަންދުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން 2019 އެޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް އެންގުމުން 2019 އެޕްރީލް 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލޭ ޖަލު އެނެކްސް (ރިމާންޑް ޖަލު) ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށް

2019 ސެޕްޓެމްބަރު 3 އިން 4 އަށް ބޭއްވުނު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އޭޝީއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް (އޭ.ޕީ.އެފް)ގެ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ ކޮރެއާގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާބެހޭ މައި އިދާރާ..