ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 26-02-2015

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ އަންހެނުނަށް ކުރާ އެންމެހާ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަށް ގޮވާލާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާ ކަމުގައިވާ ކޮންވެންޝަން އޮން ދި އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެން (ސީޑޯ) ދަށުން އުފެދިފައިވާ ކަންކަންބަލާ ސީޑޯ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި..


Published on 28-02-2015

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ތޮލާލް ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް ބާޣީންނޭ ވިދާޅުވިކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބުނާބުނުމާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާފައިނުވާކަން މިކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ.


Published on 26-02-2015

11 ފެބްރުއަރީ 2015 އިން ފެށިގެން އެމްޑީޕީ އަދި ޖޭޕީ އިން ބާއްވަމުންގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހިރާތަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މޮނިޓަރިން ޓީމަށް މިކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއިއެކު