ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 19-06-2014

ޔޫޕީއާރް (ޔުނިވާސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއު)ގެ ޕްރޮސެސްއާއި ގުޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ހާއްސަކުރެވިގެން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް މިމަހުގެ 19ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ.


Published on 20-07-2014

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ދޯދި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ "ދޯދި ފޭސްބުކް ފޮޓޯ ކޮންޓެސްޓް" މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 8 ތީމަކަށް ބަހާލައިގެން 16 ހަފްތާގެ މުއްދަތަކަށެވެ.


Published on 26-06-2014

މިއަދަކީ އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. މިދުވަހާއިގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެގޮތުގައި، އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއިމި ފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން..

ނެޝަނަލް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ކަރިކިއުލަމް ޑިވޮލޮޕަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 18 އިން 19އަށް މާލޭ ސިޓީ ހޯލުގައެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައި ކަރިކިއުލަމް ޑިވޮލަޕަރުންގެ އިތުރުން ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ..