ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 24-05-2016

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން 24 މެއި 2016 ގައި ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ.


Published on 18-07-2016

17 ޖުލައި 2016 ވަނަ ދުވަހު އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްގެ އެން.ޕީ.އެމް އިން ސ. ހުޅުމީދޫ އަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ. މިޒިޔާރަތުގެ މަޤްސަދަކީ، ތަހުޤީގަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާއިރު އެމީހުންނާއި ދޭތެރޭ އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިނގާތޯބެލުމާއި ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ރާއްޖޭގައި..


Published on 26-06-2016

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖޫން 26 ވަނަ ދުވަހަކީ އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހެކެވެ.