ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 01-09-2019

އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި "އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒް 2019"ގެ ނަމުގައި ކުއިޒް މުބާރާތެއް 2019 ސެޕްޓެމްބަރު 1 ވަނަ ދުވަހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ސެނެކޯ މާލަމުގައި ފަށައިފިއެވެ.


Published on 05-09-2019

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 2019 ސެޕްޓެމްބަރު 1 އިން 5 އަށް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވާ 'އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒް މުބާރާތް 2019' އިސްކަންދަރު ސްކޫލްއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.


Published on 05-09-2019

2019 ސެޕްޓެމްބަރު 3 އިން 4 އަށް ބޭއްވުނު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އޭޝީއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް (އޭ.ޕީ.އެފް)ގެ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ ކޮރެއާގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާބެހޭ މައި އިދާރާ..

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް 2019 އޮގަސްޓު 28 އަދި 29 ވަނަ ދުވަހު މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރއަށް ފަރުވާއަށް ..