ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 31-10-2018

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް 2018 އޮކްޓޫބަރު 30 ވީ އަންގާރަދުވަހު ވަނީ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފައެވެ.


Published on 13-11-2018

އަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަދަބު ދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާ (ކެޓް ކޮންވެންޝަން)ގެ ދަށުން ކޮމިޓީ އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ (ކެޓް ކޮމިޓީ)އަށް 18 ސެޕްޓެންބަރު 2018ގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ޝެޑޯ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.


Published on 08-11-2018

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން ކ. މާފުށީ ޖަލަށް 2018 ނޮވެންބަރު 6 އިން 8 އަށް ވަނީ ތީމެޓިކް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފައެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް)އިން ކ.ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 21 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުވަނީ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފައެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ތަހުޤީގަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާއިރު އެމީހުންނާއި ދޭތެރޭ އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިނގާތޯބެލުމާއި ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ބައިތިއްބާފައިތިބޭ މީހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އިންސާނީ ހައްޤެއް ގެއްލޭފަދަކަމެއް ހިނގާތޯބަލައި، މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މީހުންގެ އާންމު ޙާލަތާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމެވެ.