ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 24-11-2016

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއިން މި މަހު 20 ވަނަ ދުވަހު ފެށި "ޔޫތް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑާރސް ކެމްޕް 2016" 24 ނޮވެމްބަރ 2016 ގައި ނިންމާލައިފިއެވެ.


Published on 01-12-2016

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު، ކޮންމެ ހަތް މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ މީހެއްކަމަށާއި


Published on 27-11-2016

އެޗްއާރސީއެމް އިން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޓިވް ބައްދަލުވުމެއް މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ މަގުސަދަކީ، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު އިސްލާހުކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުހިންމު ހުށަހެޅުންތައް..

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހަކީ އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުމާ ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނާމެދު ކުރެވޭ ނޭދެވޭ އެންމެހާ ތަފާތުތައް ކުޑަކުރުމާއި، މިންތީގެ ތަފާތު ކުޑަކުރުމާއި..