ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 14-07-2019

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއިން ގެއްލިފައިވާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށްގެންދާ ތަޙުޤީޤުގެ ރިޕޯޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއިން އެދިފައިވާތީ، މި މައްސަލާގައި


Published on 01-08-2019

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓު ޝާއިޢުކޮށް، ޢާންމުކޮށްފިއެވެ. މި ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 (އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013)ގެ 37 މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި..


Published on 17-07-2019

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާމެދު މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތަށްފަހު ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް..