ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 08-03-2019

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކުބާދީ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަމެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އުފާވެރި ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި އަންހެނުން އަދާކުރާ ދައުރުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކޮށް، ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި އަންހެނުންގެ


Published on 11-03-2019

ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި، އެ މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއް ނުނިމި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަމުންދާތީ އެ ފަރާތްތަކުގެ ވަރަށް ގިނަގުނަ ޙައްޤުތަކެއް ގެއްލިގެންދާކަމަށް ބުނެ 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 18 ފަރާތަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.


Published on 11-03-2019

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދު މުރާޖަޢާކޮށް، އައު ޤަވާއިދު އެކުލަވާލައި، 2019 މާރިޗު 6 ގައި ގެޒެޓްކޮށްފިއެވެ. މި ގަވައިދު އެކުލަވައިލައިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2006/6 (ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 31 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން