ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 29-01-2017

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރސް ޓްރެއިނިންގ ގެ ނަމުގައި ޓްރެއިނިންގ އެއް ހިންގައިފިއެވެ.


Published on 12-02-2017

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން މާލޭ ޖަލަށް 07 އަދި 09 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި މޮނީޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ.


Published on 29-01-2017

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 29 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި މޮނީޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މަޤްޞަދަކީ ތަހުޤީގަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާއިރު އެމީހުންނާ ދޭތެރޭ..

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝްންތަކަށް ކުރާ މޮނީޓަރިންގ ޒިޔާރަތްތަކަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހަދާ ފޮލޯ-އަޕްއާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއެކު 18 ޖެނުއަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.