ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 29-09-2014

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ގައި ފެށި އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ތިއޭޓަރ ފެސްޓިވަލް އިން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުން އެއްވަނަ ހޯދައިފިއެވެ. ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޑްރާމާއިން ދައްކުވައިދެނީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދާކުރާ ތަފާތު ވަޒީފާތަކާއި، މިވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ އުޅުމުގައި އެމީހުންނާމެދު ކަންކަންކުރެވޭ އިހާނެތި ގޮތްތަކެވެ. މިޑްރާމާގައި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ 33 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.


Published on 01-10-2014

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންގެ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދުވަސްވީމީހުންނަކީ އާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ފަރާތުން އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއްކަން ހަނދާންކޮށްދީ އެމީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ ރޫހު އާލާ ކުރުމެވެ.


Published on 30-09-2014

ޔޫޕީއާރ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގެމަތިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ހިންގާ މައްސަލައިގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުން މިއަދު ނިމިއްޖެއެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ތިއޭޓަރ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފިއެވެ.
މި ތިއޭޓަރ ފެސްޓިވަލްއަކީ ސްކޫލްކުދިންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިދޭ ޑްރާމާ ތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން އާއްމުންގެ މެދުގައި އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަގްޞަދުގައި ބޭއްވޭ ހަރަކާތެކެވެ.