ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 21-02-2018

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 21 ފެބުރުވަރީ 2018 ގައި ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މަޤުޞަދަކީ ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުގައިތިބި ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތާއި، ތަނުގެ ހާލަތު އަދި ތަނުން ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނަށްދޭ


Published on 22-02-2018

މިމަހުގެ 19 އިން 20 އަށް ޕާކިސްތާނުގެ އިސްލާމްއާބާދުގައި ބޭއްވުނު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.


Published on 22-02-2018

2018 ފެބުރުވަރީ 20 ގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ ޓުންގް-ލައި މާގިއޫ އާ ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާބެހޭގޮތުންނާއި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށްފަހު ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ޙިއްޞާ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއެކު 18 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައިވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.