ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 13-08-2015

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސެޝަންތަކެއް ނަގައިދިނުމަށް ފަށައިފިއެވެ.
"ކޮންމެ އިހުމާލަކީ އަނިޔާއެއް" މި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ މި ސެޝަންތައް ނަގައިދޭން ފަށާފައިވަނީ 9 އޯގަސްޓް 2015 ގައިއެވެ.


Published on 19-08-2015

ދިވެހި ދައުލަތަށް ދިގުމުއްދަތެއްވަންދެން ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ އިތުރުން ވަރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވާ، ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިޔާ..


Published on 16-08-2015

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މެޑިކަލް ޕްރޮފެޝަނަލްސްއަށް ޓްރޭނިންގ ސެޝަންއެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ގެ ނަރުހުންނަށް މިމަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ. މިސެޝަންގައި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ގެ ޖުމްލަ 24 ނަރުހެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެޗްއާރސީއެމް އިން ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް އޯގަސްޓް 11 ވަނަ ދުވަހު މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ.
މިޒިޔާރަތުގެ މަޤްޞަދަކީ، މިކަސްޓޯޑިއަލަށް 2011 އަދި 2013 ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމާއި