ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 22-02-2017

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 21 ފެބުރުއަރީ 2017 ގައި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފިއެވެ.


Published on 16-03-2017

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާ އާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލުއި ފަސޭހަގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން، ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ އިމީޑިއޭޓް އާއިލާގެ މެމްބަރަކު މި ރޯގާ އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ކަމަށް ނުވަތަ މި ބަލި ޖެހިފައިވާކަމަށް


Published on 07-03-2017

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ އަންހެނުންގެ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އަންހެނުންނަކީ މުޖްތަމަޢުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައެއްކަން ފާހަގަކުރުމާއި، ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން މުހިންމުކަން ދެނެގަނެ،އަންހެނުންނާމެދު ކުރާ ނޭދެވޭ ތަފާތުކުރުންތަކާމެދު މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވައި، އެކަންތައްތައް އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.