ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 15-09-2015

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އާންމު ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، އާންމުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށްދީ، އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ، އެއްބައިވަންތަ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، މުޖުތަމަޢުގެ އަފްރާދުންގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހަރުދަނާ ސަރުކާރެއް ބިނާކޮށް އަދި އެފަދަ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބާރު އެޅުމެވެ.


Published on 01-10-2015

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. މިދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގަޔާއި އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކްބާދީއަރިސްކުރަމެވެ.


Published on 28-09-2015

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ދެކަނބަލުން ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް ސަޢުދީޢަރަބިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ވަޑައިގެންނެވި ލޯންޗްކޮޅުގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާ މެދު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވަމެވެ.