ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 01-02-2016

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ހާފްވޭ ހައުސް އަށް ޖަނަވަރީ 26 ގައި މޮނީޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ކޮށްފިއެވެ.


Published on 09-02-2016

އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް އިން ރައީސް އޮފީހާއާއިއެކު މިމަހުގެ 07ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.


Published on 01-02-2016

26 ޖަނަވަރީ 2016 ވީ އަންގާރަވިލޭރޭ ދަންވަރު 2.30 ހާއިރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ގދ. ތިނަދޫގައި ހިންގާ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގާދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެ އިންޖީނުގެ އެއްކޮށް އަނދައި ހުލިވެގެން ދިޔަ ޚަބަރު މި ކޮމިޝަނުން އެހީ ނުހަނު ހިތާމަޔާއި ކަންބޮޑުވުމާއެކުއެވެ.

މިޒިޔާރަތުގެ މަގުސަދަކީ، މިކަސްޓޯޑިއަލަށް 2011 އަދި 2013 ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތަށް ފަހު ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަށް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމާއި އަދި ތަނުގެ ޙާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި، މި ޖަލުގައި ތަހުޤީގަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާއިރު އެމީހުންނާއިދޭތެރޭ އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިނގާތޯބެލުމާއި، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި ޖަލުގެ ޤައިދީންގެ ޢާއްމު ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމެވެ.