ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 08-03-2018

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ އިނާޔަތްތަކެއްގެގޮތުގައި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ 6 މަސްދުވަހަށް އިތުރުކޮށް، މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް..


Published on 13-03-2018

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަންގެ 2017 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާ، މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްމު ކޮށްފިއެވެ.


Published on 12-03-2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 2018 ފެބްރުވަރީ 1 ގައި ނެރެފައިވާ އަމުރާ ގުޅިގެން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް މި ކޮމިޝަނުން ދަނީ ވަރަށް ގާތުން ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން މީހުން އެއްވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ފީލްޑް މޮނިޓަރިންގ ކުރިޔަށް ގެންގޮސް

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އަންހެނުންނަކީ މުޖްތަމަޢުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައެއްކަން ފާހަގަކުރުމާއި، ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން މުހިންމުކަން ދެނެގަނެ، އަންހެނުންނާމެދު ކުރާ ނޭދެވޭ ތަފާތުކުރުންތަކާމެދު މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވައި، އެކަންތައްތަކަށް ފަރުދީ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ސަމާލުކަންދިނުމެވެ.