ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 11-10-2016

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ އަންހެން ކުދިންގެ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުތައް ނައްތާލައި، އަންހެން ކުދިން ބާރުވެރިކޮށް، އަންހެން ކުއްޖަކަށް ވީތީ ކުރާ އެންމެހާ ނޭދެވޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލައި، އެކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށް، ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ.


Published on 16-10-2016

އަތޮޅުތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން މި އޮކްޓޫބަރ މަހު 09 އިން 13 އަށް، ނ.މަނަދޫ އަދި ކެނދިކުޅުދޫ އަށް އެޗްއާރްސީއެމް އިން މޮނީޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މަޤްސަދަކީ އަތޮޅުތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމެވެ.


Published on 16-10-2016

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ވ.ފެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަށް 2016 އޮކްޓޫބަރ 12 އަދި 13 ގައި މޮނީޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މަޤްޞަދަކީ ތަހުޤީގަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާއިރު އެމީހުންނާދޭތެރޭ..

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގައިޑްލައިނަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އޮތް ހުރަހެއް ކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަންގެ މުސްތަޤިއްލު ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭގޮތަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މީޑިއާއާއި ތަފާތު އެކި ފޯރަމް ތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންދާތީ، މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.