ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 14-07-2019

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތަށްފަހު ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް..


Published on 17-07-2019

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާމެދު މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ


Published on 14-07-2019

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއިން ގެއްލިފައިވާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށްގެންދާ ތަޙުޤީޤުގެ ރިޕޯޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއިން އެދިފައިވާތީ، މި މައްސަލާގައި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ހާފްވޭ ހައުސްއަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތަށްފަހު ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ..