ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 08-07-2018

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕޯޓަލް ގެ އޮރިއެންޓޭޝަން އެއް ދަޢުލަތުގެ މުޢައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ.


Published on 19-07-2018

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެލިމީއާއެކު 18 ޖުލައި 2018 ގައި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްސަދަކީ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި


Published on 11-07-2018

ިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޕޭނުކޮށް ތާއިދު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ އަބުރުގެއްލޭފަދަ ކަންކަންކުރުމާއި މުޖުތަމަޢުގައި ރުޅިވެރިކަމާއި ފިތުނަފަސާދައުފެދި އާއްމު މަސްލަޙަތު ގެއްލޭ ގޮތަށް..