ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 10-12-2016

މިއަދަކީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، ވަކި މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އުފެދުނުތާ 13 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރާ ދުވަސްވެސްމެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި އުފާވެރި ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އަރިސް ކުރަމެވެ.


Published on 18-12-2016

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ވަނަ ދުވަހަކީ "އިންޓަނޭޝަނަލް މައިގްރަންޓްސް ޑޭ" ގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކީ ޤައުމުތަކުގެ ތަރައްޤީގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙިއްސާ ފާހަގަކޮށް، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތަކާ މެދު މުޖުތަމަޢު..


Published on 13-12-2016

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 2016، ޑިސެމްބަރ 8 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އީނާސް،"އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް" ކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށް ބުނެ، "މިހާރު" ނޫހާއި އަދި "އަވަސް" ނޫހުގައި ހަޤީގަތާ ޚިލާފު ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވެ، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުބާރު ގެއްލި ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭގޮތް މެދުވެރިވުމަކީ ކޮމިޝަނުން ނިހާޔަތަށް ކަންބޮޑުވެ ހިތާމަކުރާކަމެކެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު، ކޮންމެ ހަތް މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ މީހެއްކަމަށާއި