ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 27-12-2017

ޔުނިސެފްއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މިސްޓަރ މުހައްމަދު މުނީރު އ. ސަފީލްދީން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު އީނާސްއާ 26 ޑިސެމްބަރ 2017ގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.


Published on 18-01-2018

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެންޖީއޯ ނެޓްވާރކެއް އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިންވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ. މިނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ކޮމިޝަނުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި


Published on 18-01-2018

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ 17 ޖަނަވަރީ 2018ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑްގެ ހެޑުގެ..

ދ.ވާނީގައި ކުރިއަށްދާ 29 ވަނަ ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން 28އަށް ފަށައިފިއެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ސެޝަން ނަންގަވައިދުނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ..