ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 18-11-2014

ޖަރމަން އެމްބަސީގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް މިޝަން ޑރ. މައިކަލް ޑޯމެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ނާއި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ޑރ. މައިކަލް ޑޯމެން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުމާގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަވާ ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތުގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވެވިއެވެ.


Published on 19-11-2014

19 ނޮވެމްބަރ އަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާއަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރި ދައުރެއް އަދާކުރުމަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް..


Published on 18-11-2014

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުނަށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ޓްރެއިނިންގް އެއް ނަގައިދީފިއެވެ. މިސެޝަނަކީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަމާޒުކޮށްގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 2013 ގައި ފަށާފައިވާ ހަރަކާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ހިންގުނު ސެޝަނެކެވެ.