ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 18-05-2016

އެޗްއާސީއެމްއިން ކ. ދިއްފުށީގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލިނިކެއް ފަށައިފިއެވެ. މިކްލިނިކް ކުރިއަށްދާނީ މިމެއި މަހުގެ 16 އިން 18 ގެ ނިޔަލަށެވެ.


Published on 26-06-2016

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖޫން 26 ވަނަ ދުވަހަކީ އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހެކެވެ.


Published on 24-05-2016

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން 24 މެއި 2016 ގައި ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ.

12 މެއި 2016 ވަނަ ދުވަހު އެޗް އާރް ސީ އެމް އިން ކ. ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ (ފިޔަވަތި) އަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ. މިޒިޔާރަތުގެ މަޤްސަދަކީ، ކ. ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ (ފިޔަވަތި) ގައި، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައިތިބޭ ކުދިންނާމެދު އަނިޔާވެރި..