ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 04-04-2017

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް. އިން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 04 އެޕްރީލް 2017 ގައި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފިއެވެ.
މި ޒިޔާރަތުގެ މަޤްޞަދަކީ 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަނުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކަށްފަހު


Published on 07-04-2017

ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ނިޢުމަތެވެ. މި ދުވަސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، މިދުވަސްވަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރި، ޞިއްޙީ ޙާލަތު ނާޒުކު ފައްތަރަކަށް..


Published on 09-04-2017

އެޗް. އާރް.ސީ.އެމް ގެ ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީހުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ހަ ސްކޫލަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 1 ދުވަހުގެ ސްޓަޑީ ކޭމްޕެއް އޭޕްރީލް 08 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާއިފިއެވެ.

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާ އާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލުއި ފަސޭހަގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން، ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ އިމީޑިއޭޓް އާއިލާގެ މެމްބަރަކު މި ރޯގާ އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ކަމަށް ނުވަތަ މި ބަލި ޖެހިފައިވާކަމަށް