ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 13-07-2017

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ގ.އ ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 12-13 ޖުލައި 2017 ގައި މޮނީޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ.


Published on 25-07-2017

ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ އިސްލާމީ އަދި ދިމިޤްރާތީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިއޮތް މުޖުތަމަޢުއެއްގައި އެ ނިޒާމު ދެމެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއިން މަތިކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެފައިވާކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ދޭހަވެދާނެފަދަ ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފެތުރި، އޭގެ ސަބަބުން އާންމު މަސްލަހަތު ގެއްލި، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެފަދަގޮތަކަށް ކަންކަން ހިނގުމަށް މެދުވެރިވަމުންދިއުމަކީ މި ކޮމިޝަނުން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ.


Published on 20-07-2017

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް އަށް 18 ޖުލައި 2017 ގައި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މަޤްޞަދަކީ ތަހުޤީގަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާއިރު އެމީހުންނާ ދޭތެރޭ އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ލިބިދީފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ގެއްލޭފަދަކަމެއް ހިނގާތޯބަލައި، މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އާއްމު ޙާލަތާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމެވެ.

މިއަދަކީ އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމަށްޓަކައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ދުނިޔެއިން ނައްތާލައި، ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތަކަކީ އެއްވެސް ދައުލަތަކުން ޤަބޫލު ކޮށްގެންވާނޭކަމެއްނޫންކަން ހާމަކޮށްދިނުމެވެ.