ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 18-12-2019

ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ހިޖުރަވެރިންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ މަޤްސަދަކީ އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި އަމިއްލަ ޤައުމު ދޫކޮށް އެހެން ޤައުމުތަކަށް ހިޖުރަކޮށްއުޅޭ މީހުނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކޮށް، އެގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރުމާއި، ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.


Published on 12-02-2020

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދަމަހައްޓާއި ކުރިއެރުވުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މައްސަކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީ.އެން.އާރ)އާއެކު 12 ފެބުރުވަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.


Published on 05-02-2020

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން ކ. ހިންމަފުށީގައި ޤާއިމްކުރަމުންދާ ނޭޝަނަލް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް 2020 ފެބުރުވަރީ 5 ވަނަ ދުވަހު މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފިއެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތިއަށް
2019 ޑިސެންބަރު 15 ވަނަ ދުވަހު މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފިއެވެ.
މި ޒިޔާރަތުގެ މަޤްސަދަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގަމުންދާ ފިޔަވަތިއަށް، ކޮމިޝަނުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން