ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 26-02-2015

އެޗްއާސީއެމްއިން ށ. މިލަންދޫގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލިނިކެއް ފަށައިފިއެވެ. މިކްލިނިކް ކުރިއަށްދާނީ މިފެބްރުއަރީ މަހުގެ 23 އިން 28 ގެ ނިޔަލަށެވެ.


Published on 26-02-2015

11 ފެބްރުއަރީ 2015 އިން ފެށިގެން އެމްޑީޕީ އަދި ޖޭޕީ އިން ބާއްވަމުންގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހިރާތަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މޮނިޓަރިން ޓީމަށް މިކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއިއެކު


Published on 26-02-2015

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ އަންހެނުނަށް ކުރާ އެންމެހާ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަށް ގޮވާލާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާ ކަމުގައިވާ ކޮންވެންޝަން އޮން ދި އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެން (ސީޑޯ) ދަށުން އުފެދިފައިވާ ކަންކަންބަލާ ސީޑޯ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި..

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް ވަނީ މިމަހުގެ 19ން 20އަށް ލ. އަތޮޅު ގަން، އިހައްދޫ އަދި ފޮނަދޫގެ މަދަރުސާތަކުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުލަބް ތައާރަފް ކުރުމަށްޓަކައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. މިގޮތުން، މިތިން ރަށުން ޖުމްލަ 30 ދަރިވަރުންނާއި އަދި 30 މުދައްރިސުންނަށް ވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހާއްސަ ސެޝަންތަކެއްނަގާދެވި އަދި އައުޓް ޑޯ ޚަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ.