ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 18-10-2017

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މ


Published on 19-10-2017

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤެއް ގެއްލިގެން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ، އެކަމެއް ކޮމިޝަނުން ތަހުޤީގު ކުރަމުންގެންދާނީ ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ހުރިހާ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.


Published on 19-10-2017

ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް)ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2016 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއިން އިއްޔެ އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލު ކުރެއްވުމަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ދެފަރާތް ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.