ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 05-04-2016

5 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު އެޗް އާރް ސީ އެމް އިން މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް އަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ. މިޒިޔާރަތުގެ މަޤްސަދަކީ، ތަހުޤީގަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާއިރު އެމީހުންނާއި ދޭތެރޭ އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިނގާތޯބެލުމާއި ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ރާއްޖޭގައި..


Published on 03-05-2016

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހެވެ. ޅަފަތުގެ ދިމިޤްރާތީ ވެރިކަމެއް އޮތް ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ޤައުމެއްގައި، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަކީ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް ނުހަނު ބޭނުންވެފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ޙައްޤެކެވެ.


Published on 07-04-2016

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު، މިފަދަ ދުވަހެއްގައި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބާރުއެޅުމަށް ލިބޭ މި ފުރުސަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 23 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ، އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު ކާނާއާއި..