ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 18-11-2014

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުނަށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ޓްރެއިނިންގް އެއް ނަގައިދީފިއެވެ. މިސެޝަނަކީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަމާޒުކޮށްގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 2013 ގައި ފަށާފައިވާ ހަރަކާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ހިންގުނު ސެޝަނެކެވެ.


Published on 25-11-2014

މިއަދަކީ އަންހެނުންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި އަނިޔާކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ދައުލަތްތަކުން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމަށާއި..


Published on 19-11-2014

19 ނޮވެމްބަރ އަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާއަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރި ދައުރެއް އަދާކުރުމަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް..

ޖަރމަން އެމްބަސީގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް މިޝަން ޑރ. މައިކަލް ޑޯމެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ނާއި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ޑރ. މައިކަލް ޑޯމެން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުމާގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަވާ ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތުގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވެވިއެވެ.