ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 19-03-2015

އެޗްއާރސީއެމް އިންނ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މިމަހުގެ 19ވަނަ ދުވަހު މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ.


Published on 25-03-2015

ދިރިހުރުމުގެ ހައްޤާއި، ތިމާގެ ހަށިގަނޑާއި ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ހައްޤަކީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 21 ވަނަ މާއްދާއާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ އާންމު ޤަރާރުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ހައްޤެކެވެ.


Published on 21-03-2015

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ސްކޫލް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އެއް ދުވަހުގެ ސްޓްޑީ ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.