ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 26-06-2014

މިއަދަކީ އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. މިދުވަހާއިގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެގޮތުގައި، އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއިމި ފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން..


Published on 24-07-2014

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެންޓި ޓޯޗަރ އެކްޓްގެ ދަށުން ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އެނުއަލް ރިޕޯޓް ނެރެފިއެވެ.
މި ރިޕޯޓް މިހާރުވަނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހާއި ހިއްސާ ކޮށްފިއެވެ.


Published on 20-07-2014

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ދޯދި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ "ދޯދި ފޭސްބުކް ފޮޓޯ ކޮންޓެސްޓް" މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 8 ތީމަކަށް ބަހާލައިގެން 16 ހަފްތާގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

ޔޫޕީއާރް (ޔުނިވާސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއު)ގެ ޕްރޮސެސްއާއި ގުޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ހާއްސަކުރެވިގެން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް މިމަހުގެ 19ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ.