ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 31-08-2016

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް އަށް 30 އޯގަސްޓް 2016 ގައި މޮނީޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މަޤްޞަދަކީ ތަހުޤީގަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާއިރު އެމީހުންނާ ދޭތެރޭ އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިނގާތޯބަލައި…


Published on 25-09-2016

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހދ. ވައިކަރަދޫގައި 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2016ގައި އެއްދުވަހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ސްޓަޑީ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ.


Published on 15-09-2016

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އާންމު ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، އާންމުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށްދީ، އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ، އެއްބައިވަންތަ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް..

9 އޯގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހު އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ. މިޒިޔާރަތުގެ މަޤްޞަދަކީ، މި ސެންޓަރުގައި ބަންދުގައި ތިބި ބިދޭސީންނާއި ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ޤައިދީންނާ މެދު އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިނގާތޯބެލުމާއި..