ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 10-08-2014

ޖޫން 2014 އިން އޯގަސްޓް 2014 އަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިމުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސުކޫލްތަކެއްގެ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ގްރޭޑްތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން ގެންދެވުނު މުބާރާތެކެވެ.


Published on 26-08-2014

މިނިސްޓްރީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީންނާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުވައްސަސާތަކުގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލުންނާއި އަދި އެހެނިހެންވެސް އެފަދަ އިސްފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެންސިވިސް ސާވިސް ޓްރޭނިން އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިމަހުގެ 19ވަނަ ދުވަހު ހިއުމަން ރައިޓްސް ސެމިނާރެއް ބާއްވައިފިއެވެ.


Published on 25-08-2014

އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން ހަދަންޖެހޭ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމާއި އެރިޕޯޓު ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުން ލިބެން ހުންނާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާއި 17އޮގަސްޓް 2014 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގައި ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ.

ކ.ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި އަމާންހިޔާއަށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް)ގެ ފަރާތުން 2014 އޯގަސްޓް 05 ވީ އަންގާރަދުވަހު ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.