ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 26-06-2016

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖޫން 26 ވަނަ ދުވަހަކީ އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހެކެވެ.


Published on 25-07-2016

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް މިއަދު އާއްމުކޮށްފިއެވެ. މި ރިޕޯޓަކީ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ 37 މާއްދާގެ (ށ) އިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އާއްމުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.


Published on 18-07-2016

17 ޖުލައި 2016 ވަނަ ދުވަހު އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްގެ އެން.ޕީ.އެމް އިން ސ. ހުޅުމީދޫ އަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ. މިޒިޔާރަތުގެ މަޤްސަދަކީ، ތަހުޤީގަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާއިރު އެމީހުންނާއި ދޭތެރޭ އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިނގާތޯބެލުމާއި ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ރާއްޖޭގައި..