ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 29-04-2018

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް)އިން ކ.މާފުށީގައި ޖަލުގައި ހުންނަ ރިމާންޑް ޔުނިޓަށް 29 އޭޕްރިލް 2018 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ކުރީގެ ރިމާންޑް ޔުނިޓް 4 އަދި ފަހުން އިއުލާން ކުރި ޔުނިޓް 13 ގެ ހާލަތު ބަލައި ރިމާންޑް ޖަލާއި ގުޅޭގޮތުން


Published on 13-05-2018

މިމަހުގެ 12 އަދި 13 ގައި ބޫޓާންގެ ތިންޕޫގައި ބޭއްވުނު 7 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން އިނީޝިއޭޓިވް ޓު އެންޑް ވައޮލެންސް އަގައިނިސްޓް ޗިލްޑްރަން (ސައިވެކް)ގެ ޕްރީ-ޓެކްނިކަލް އިވެންޓްސްގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އީނާސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.


Published on 10-05-2018

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކުބާދީ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ކުޑަކުދިންނަށް ފޮނުވަމެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާމެދު މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވައި، އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުދީ، އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމުގައި