ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 16-04-2015

އެޗްއާރސީއެމް އިން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް އެޕްރީލް 16ވަނަ ދުވަހު މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ.


Published on 23-04-2015

އެޗްއާރސީއެމްއިންކ.ވިލިމާލޭ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް މިމަހުގެ21ވަނަ ދުވަހު މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ.


Published on 12-04-2015

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އައްޑޫ ސިޓީ ސުކޫލް ތަކުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބް ކުދިންނަށްހިއުމަން ރައިޓްސް ސްޓަޑީ ކޭމްޕެއް މިމަހުގެ 18ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އަލް މަދްރަސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ދަރިވަރުންނަށް ހަނގާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސެޝަންއެއް މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ. މިސެޝަންގައި ގްރޭޑް 6ގެ ޖުމްލަ 33 ދަރިވަރުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.