ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 10-12-2014

އެޗްއާސީއެމްގެ ޓީމަކުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ތިން ދުވަހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލިނިކެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިކްލިނިކް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވަނީ މި ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 7 އިން ފެށިގެން 9 ގެ ނިޔަލަށެވެ.
މިކްލިނިކްކަކީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށާއި ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފްކޮށްދީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ހިންގޭ ކުލިނިކެކެވެ.


Published on 14-12-2014

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަން ވަރަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ނިންމަވާފައިވާތީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއިން ކަންބޮޑުވާކަން ހާމަކޮށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ރައީސަށް ވަނީ ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ.


Published on 10-12-2014

ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހެވެ. އަދި އެއީ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ދުވަސް ވެސް މެއެވެ. 2003 ގައި ކޮމިޝަން އުފެދުނު ފަހުން މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގެއެވެ. މިއަހަރުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސްވަނީ ޚިތާބެއް ދެއްވާފައެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ 2014 އިން ފެށިގެން މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންދަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކްފޯސްއިން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާގޮތް މޮނިޓަރ ކުރަމުންނެވެ.