Human Rights Commission of the Maldives

ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 3 މެއި 2020 އާ ހަމައަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ޢާންމުކުރުން

05-05-2020

ކޮވިޑް-19 ޕެންޑެމިކް އާއި ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 3 މެއި 2020 އާ ހަމައަށް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ޢާއްމުކުރަމެވެ. އެގޮތުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޕޯޓު ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް..

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްގެ މެންބަރުން އައްޑު ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

25-12-2020

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުން މި ޑިސެންބަރު މަހުގެ 19 އިން 24 އަށް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން އައްޑޫ ސިޓީއަށް މި ކުރެއްވި ޒިޔާރަތަކީ، އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަން ގެ ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ރ. އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި

16-02-2020

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން ރ. އުނގޫފާރުގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2020 ފެބުރުވަރީ 24 އިން 26 ވަނަ ދުވަހަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މަޤްސަދަކީ ރ. އުނގޫފާރުގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ތަޙުޤީޤަށް