Human Rights Commission of the Maldives

ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 3 މެއި 2020 އާ ހަމައަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ޢާންމުކުރުން

05-05-2020

ކޮވިޑް-19 ޕެންޑެމިކް އާއި ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 3 މެއި 2020 އާ ހަމައަށް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ޢާއްމުކުރަމެވެ. އެގޮތުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޕޯޓު ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް..

ޢާއްމު އިޢުލާން - ދައުލަތާއި ޢާއްމު ފަރުދުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިން

11-04-2020

ކޮވިޑް-19 ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމުގެގޮތުން ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް މޮނިޓަރ ކުރިކުރުމުން، ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު 2020 އޭޕްރީލް 30 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން އިތުރުކޮށްފައިވާތީ، މިޙާލަތުގައި ދިވެހި ދައުލަތާއި ޢާއްމު ފަރުދުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއެކު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

12-02-2020

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދަމަހައްޓާއި ކުރިއެރުވުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މައްސަކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީ.އެން.އާރ)އާއެކު 12 ފެބުރުވަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.